ADWOKAT WOJCIECH STPICZYŃSKI
+48 604 584 501

Specjalizacje

Dla Klientów biznesowych

PRAWO GOSPODARCZE i HANDLOWE

 • Tworzenie spółek prawa handlowego, oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorstw zagranicznych w Polsce.
 • Bieżąca obsługa prawna związana z działalnością spółki i sprawami korporacyjnymi.
 • Pomoc prawna  w bieżących sprawach spółki:
 • przygotowywanie projektów uchwał,
 • prowadzenie walnych zgromadzeń akcjonariuszy/wspólników,
 • przeprowadzenie transakcji zbycia udziałów/akcji,
 • doradztwo przy powoływaniu i odwoływaniu organów spółek kapitałowych.
 • Bieżące doradztwo prawne i biznesowe.
 • Przeprowadzanie audytów.
 • Sporządzanie umów handlowych.
 • Sporządzanie opinii prawnych.
 • Zwalczanie nieuczciwej konkurencji.
 • Postępowania antymonopolowe.
 • WINDYKACJA NALEŻNOŚCI
 • Negocjacje z dłużnikami.
 • Wezwania do zapłaty.
 • Prowadzenie spraw przed sądami.
 • Reprezentowanie w postępowaniu egzekucyjnym.
 • BŁĄD W SZTUCE  LEKARSKIEJ
 • Reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniu karnym o błąd w sztuce lekarskiej.
 • Obrona lekarzy w postępowaniach karnych w sprawach prawa medycznego.
 • Zastępstwo procesowe w sporach o odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd w sztuce lekarskiej.


PRAWO PRACY

 • Reprezentacja pracodawców przed sądami pracy, m.in. w sprawach o:
 • zaległe wynagrodzenie,
 • odszkodowanie,
 • przywrócenie do pracy.
 • Przygotowanie i opiniowanie umów o pracę.
 • Doradztwo w zakresie polityki zatrudnienia ze szczególnym uwzględnieniem cywilnoprawnych form zatrudnienia (umowa o świadczenie usług, umowa zlecenia, umowa o dzieło, samozatrudnienie, kontrakt menedżerski).
 • Doradztwo w zakresie przejęcia zakładu pracy.
 • Postępowanie przed Państwową Inspekcją Pracy.
 • Mediacja i rozwiązywanie sporów ze związkami zawodowymi.
 • Zakaz konkurencji:
 • przygotowanie umów,
 • reprezentacja przed sądem w sprawach o naruszenie zakazu konkurencji.
 • PRAWO ADMINISTRACYJNE I SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE
 • Decyzje o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji.
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
 • reprezentacja inwestora w procesie planistycznym,
 • zaskarżanie miejscowych planów, w tym składanie skarg do sądu administracyjnego.
 • Postępowania dotyczące wysokości opłat adiacenckich i planistycznych.
 • Prawo budowlane.
 • Prawo ochrony środowiska.
 • Prawo imigracyjne.


PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 • Przygotowanie i opiniowanie umów licencyjnych.
 • Przygotowanie i opiniowanie umów o przeniesienie praw autorskich.
 • Ochrona praw autorskich, reprezentacja w sprawach o naruszenie praw autorskich, dochodzenie odszkodowań.
 • Reprezentowanie w sporach z wydawcami i osobami odpowiedzialnymi za naruszenia praw autorskich.
 • Reprezentacja w sprawach o naruszenie patentów, znaku towarowego i innych praw własności przemysłowej.
 • Reprezentacja przed Urzędem Patentowym.
 • Doradztwo w zakresie dopuszczalności używania znaków towarowych.


PRAWO KARNE

 • Przestępstwa gospodarcze:
 • obrona członków zarządu spółek i prokurentów,
 • obrona przedsiębiorców w sprawach karnoskarbowych,
 • obrona przedsiębiorców w sprawach związanych z naruszeniem praw pracowniczych.
 • Wypadki komunikacyjne.
 • Reprezentowanie pokrzywdzonych przedsiębiorców.
 • Dochodzenie odszkodowań, w tym odszkodowań za niesłuszne zatrzymanie, aresztowanie lub skazanie.


PRAWO NIERUCHOMOŚCI

 • Pomoc prawna przy kupnie i sprzedaży nieruchomości.
 • Pomoc prawna przy wynajmie/dzierżawie nieruchomości.
 • Zniesienie współwłasności.
 • Postępowania eksmisyjne.
 • Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego.
 • Odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości.
 • Kompleksowa obsługa właścicieli nieruchomości.
 • Odzyskiwanie nieruchomości.
 • Zasiedzenie.
 • Wspólnoty mieszkaniowe.
 • Księgi wieczyste.
 • Prowadzenie postępowań o uregulowanie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.


INNE

 • Reprezentacja przed stałym arbitrażem handlowym i arbitrażem handlowym ad hoc (sądem polubownym).
 • Tworzenie i obsługa prawna osób prawnych nie będących przedsiębiorcami:
 • stowarzyszeń,
 • fundacji,
 • partii politycznych,
 • innych organizacji pozarządowych.