ADWOKAT WOJCIECH STPICZYŃSKI
+48 604 584 501

Specjalizacje

Dla Klientów indywidualnych

BŁĄD W SZTUCE  LEKARSKIEJ

 • Reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniu karnym o błąd w sztuce lekarskiej.
 • Obrona lekarzy w postępowaniach karnych w sprawach prawa medycznego.
 • Zastępstwo procesowe w sporach o odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd w sztuce lekarskiej.


WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

 • Negocjacje z dłużnikami.
 • Wezwania do zapłaty.
 • Prowadzenie spraw przed sądami.
 • Reprezentowanie w postępowaniu egzekucyjnym.


ODSZKODOWANIA

 • Niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.
 • Zadośćuczynienie.
 • Kolizje drogowe.
 • Sprawy przeciwko ubezpieczycielom
 • Reprywatyzacja. Realizacja roszczeń z tytułu nacjonalizacji majątku prywatnego utraconego w okresie PRL.


PRAWO KARNE

 • Przestępstwa przeciwko mieniu.
 • Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu.
 • Przestępstwa gospodarcze.
 • Wypadki komunikacyjne.
 • Reprezentowanie pokrzywdzonych.
 • Dochodzenie odszkodowań, w tym odszkodowań za niesłuszne zatrzymanie, aresztowanie lub skazanie.


PRAWO RODZINNE

 • Rozwody i separacje.
 • Prowadzenie postępowań o podział majątku wspólnego.
 • Umowy małżeńskie majątkowe.
 • Podział majątku.
 • Rozliczenie konkubinatu.
 • Prowadzenie spraw o alimenty.
 • Sprawy o powierzenie władzy rodzicielskiej jednemu z małżonków.
 • Sprawy o ustalenie ojcostwa.


PRAWO PRACY

 • Reprezentacja pracowników przed sądami pracy, m.in. w sprawach o:
 • zaległe wynagrodzenie, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop, nadgodziny,
 • odszkodowanie,
 • przywrócenie do pracy.
 • Przygotowanie i opiniowanie umów o pracę w tym kontraktów menedżerskich.
 • Postępowanie przed Państwową Inspekcją Pracy.
 • Zakaz konkurencji:
 • przygotowanie umów,
 • reprezentacja przed sądem w sprawach o naruszenie zakazu konkurencji.


PRAWO ADMINISTRACYJNE I SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE

 • Decyzje o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji.
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
 • reprezentacja inwestora w procesie planistycznym,
 • zaskarżanie miejscowych planów, w tym składanie skarg do sądu administracyjnego.
 • Postępowania dotyczące wysokości opłat adiacenckich i planistycznych.
 • Prawo budowlane.
 • Prawo ochrony środowiska.
 • Prawo imigracyjne.


PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 • Przygotowanie i opiniowanie umów licencyjnych.
 • Przygotowanie i opiniowanie umów o przeniesienie praw autorskich.
 • Ochrona praw autorskich, reprezentacja w sprawach o naruszenie praw autorskich, dochodzenie odszkodowań.
 • Reprezentowanie artystów w sporach z wydawcami i osobami odpowiedzialnymi za naruszenia praw autorskich.
 • Reprezentacja w sprawach o naruszenie patentów, znaku towarowego oraz innych praw własności przemysłowej.
 • Reprezentacja przed Urzędem Patentowym.
 • Doradztwo w zakresie dopuszczalności używania znaków towarowych.


PRAWO NIERUCHOMOŚCI

 • Pomoc prawna przy kupnie i sprzedaży nieruchomości.
 • Pomoc prawna przy wynajmie/dzierżawie nieruchomości.
 • Zniesienie współwłasności.
 • Postępowania eksmisyjne.
 • Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego.
 • Odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości.
 • Kompleksowa obsługa właścicieli nieruchomości.
 • Odzyskiwanie nieruchomości.
 • Zasiedzenie.
 • Wspólnoty mieszkaniowe.
 • Księgi wieczyste.
 • Prowadzenie postępowań o uregulowanie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.


PRAWO SPADKOWE

 • Reprezentacja w postępowaniach o stwierdzenie nabycia spadku.
 • Obsługa prawna przy podziale spadku, w tym reprezentacja w sprawach sądowych.
 • Zabezpieczenie spadku.
 • Reprezentacja w postępowaniach o zachowek.
 • Realizacja zapisów testamentowych.


INNE

 • Reprezentacja przed stałym arbitrażem handlowym i arbitrażem handlowym ad hoc (sądem polubownym).
 • Tworzenie i obsługa prawna osób prawnych nie będących przedsiębiorcami:
 • stowarzyszeń,
 • fundacji,
 • partii politycznych,
 • innych organizacji pozarządowych.